Privacy Statement Flair Recruiters 2018 t/m 2024

Privacy statement | Flair Recruiters

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht.

De nieuwe Europese Privacywetgeving is er op gericht dat de relevante medewerkers in bedrijven zich bewust zijn, dus op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels van de AVG.
AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangt. (WBP).

De AVG wordt ook wel afgekort met de GDPR, deze afkorting staat voor General Data Protection Regulations. In Duitsland heet dit de BDSG oftewel de Bundes Daten Schutz Gesetz, een verschil met de regels in Nederland is dat de Duitsers er nog een 80-tal Paragrafen aan hebben toegevoegd.

Dat is de reden dat Flair Recruiters bij zijn twee administratiekantoren (Back Office in Deventer & Back Office in Dordrecht), de gehele verwerking van Persoonsgegevens laat uitvoeren, juridisch gekwalificeerd als onderaanneming, hierbij is uiteraard rekening gehouden met de juiste implementatie van de AVG regels.

Wij blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.Wij actualiseren onze Privacystatements zodanig, dat die steeds in overeenstemming zijn met de nieuwe regels en worden onder meer via onze Website, Webblogs & Webportals van onze Back Officen ook actueel gehouden.

Als u ervoor kiest om Flair Recruiters vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de persoonlijke levenssfeer van ZZP’ers, onze kandidaten, flexwerkers, werknemer medewerkers, alsook van onze andere relaties en bezoekers van onze website, webblogs en Webportals van essentieel belang is.

De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die voorheen de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelde en thans wordt voortgezet onder de nieuwe AVG regels.

Wie zijn wij?

Flair Recruiters is een digitale organisatie gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling sinds 1985.
In het kort staan onze activiteiten ten behoeve van de arbeidsbemiddeling van High Tech, Industrieel en Office Personeel onderstaand kort samen gevat.

*Franchise *Uitzending *Detachering *Werving & Selectie *Payrolling *Contracting *Projectbureau *Outsourcing *Outplacement *Interimmanagement *Projectmanagement *Legal Advice

Wij zijn samen met twee Back Officen, gevestigd in Deventer en Dordrecht verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Verantwoordelijk in de zin van de nieuwe AVG regels. In overeenstemming met de AVG net zoals bij de WBP zijn de verwerkingen van de persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in ’s Gravenhage. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen online bekeken worden via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Zie onderstaand in het kort de verschillen tussen de WBP en de nieuwe AVG – regels.

1. Toepassing
De wet is ook van toepassing buiten de EU, voor organisaties die persoonsgegevens verwerken van EU-burgers. Het begrip “persoonsgegeven” is voorzien van een update: ook online indicators zijn toegevoegd als herleidbaar naar een natuurlijk persoon.
2. Toestemming
Bij meerdere verwerkingen van persoonsgegevens moet er bij alle verwerkingen afzonderlijk toestemming worden gevraagd aan betrokkenen, die ondubbelzinnig van aard is en waarbij een actieve handeling vereist is door betrokkenen. Geen stilzwijgende verlengingen meer van abonnementen. Alles moet in begrijpelijke taal geschreven worden aan betrokkenen.
3. Verwerkingsbeginselen
De AVG/GDPR introduceert kernbeginselen, waaraan alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen:
• Persoonsgegevens moeten op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Gegevens moeten correct en actueel zijn;
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd;
• De persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.
4. Recht van betrokkenen
Toegevoegde rechten ten opzichte van de WBP zijn:
• Het recht op vergetelheid;
• Het recht op dataportabiliteit;
• Het recht om de verwerking te beperken;
• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen.
5. Administratieplicht
Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je compliant bent aan de AVG/GDPR. Denk hierbij aan de toestemming, alle gegeven informatie, rechten van betrokkenen, minimalisatie van verwerking van persoonsgegevens en afspraken met bewerkers. Een veel gebezigde term binnen de AVG/GDPR is “privacy by design”: een systeem dat in een beginstadium van de ontwikkeling al zo is ingericht, dat het de privacy van betrokkenen optimaal waarborgt. Daarnaast is er nog de term “privacy by default”: de standaardinstellingen van het systeem zijn zo privacyvriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk.
6. Profilering
Betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan profilering als daar rechtsgevolgen aan zijn verbonden. De wet spreekt over profilering wanneer verwerking van persoonsgegevens middels een geautomatiseerd proces gebeurt zonder een menselijke tussenkomst. Als blijkt dat gerechtelijke vervolging kan plaats vinden op basis van profilering, zijn organisaties verplicht hier een PIA op uit te voeren (zie verschil 8). Betrokkenen hebben het recht hierover geïnformeerd te worden en hier bezwaar tegen te maken.
7. Inschakelen bewerker
De AVG/GDPR heeft een aantal verplichte onderdelen, die terug dienen te komen in een bewerkersovereenkomst, waaronder:
• Het doel van de verwerking;
• Het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt;
• De categorieën van betrokkenen;
• Dat passende beveiligingsmaatregelen zullen worden genomen;
• Dat de bewerker meewerkt aan audits om te controleren of de bewerker zich aan alle verplichtingen houdt en na afloop van de verwerking het vernietigen of retourneren van de persoonsgegevens aan de verantwoordelijke;
• De bewerker mag niet meer een derde partij inschakelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke.
8. Privacy Impact Assessment
Een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ is een beoordeling om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens in kaart te brengen. Deze beoordeling is verplicht wanneer er bij de verwerking nieuwe technologieën worden gebruikt en er, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking een hoog risico is. Een PIA is in ieder geval verplicht bij profilering indien die profilering een besluit met een rechtsgevolg tot gevolg heeft of de betrokkene ‘wezenlijk treft’. Dit is een grijs gebied en mag op z’n zachtst gezegd “vaag” genoemd worden.
9. Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland de Meldplicht Datalekken actief. Deze meldplicht blijft onder de AVG/GDPR nagenoeg gelijk. Nieuw is dat de bewerker onder de AVG/GDPR verplicht is een datalek te melden aan de verantwoordelijke (bijvoorbeeld de opdrachtgever) en dat er pas een melding bij de toezichthouder hoeft te worden gedaan als er daadwerkelijk een lek heeft plaatsgevonden. Onder de WBP moet er al een melding worden gedaan als niet kan worden uitgesloten dat er een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden.
10. Overtredingen en sancties
De AVG/GDPR maakt het voor de (Europese) Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk hogere boetes op te leggen. De maximumboete (bijvoorbeeld voor het niet rechtmatig verkrijgen van toestemming of niet voldoen aan regels omtrent data-uitwisseling met niet EU-landen) is € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde jaaromzet per incident. (Bron: Data Driven Marketing Association, 2016)

Betrek de medewerker op de werkvloer!
De voorbereiding op de AVG/GDPR is niet alleen een zaak voor de beleidsmakers, Functionaris Gegevensbescherming, CISO of juridische afdeling. Ook uw medewerkers op de werkvloer moeten op de hoogte gesteld worden van de nieuwe wetgeving en wat er allemaal gaat veranderen. Wij vinden het belangrijk om dit op een zo’n toegankelijk mogelijke manier te doen. De gemiddelde werknemer zit niet te wachten op langdradige juridische verhalen, zij willen juist weten wat er concreet voor hen gaat veranderen. Daarbij moeten er praktische handvatten en tips gegeven worden hoe zij met de nieuwe wetgeving dienen om te gaan.

IP adressen & Technische informatie, analyses, cookies

Over het algemeen kan de Flair Recruiters website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer.

Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u bezocht en de informatie die u bekeek, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de Geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u uploadt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, tevens om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Natuurlijk houden wij rekening met uw privacy rechten, ook met uw nieuwe rechten zoals het recht op dataportabiliteit.

Flair Recruiters maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw gegevens gaan conform de nieuwe AVG – regels.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u uwzelf inschrijft op één van onze Flexlocaties in Nederland of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen, Social Media bijvoorbeeld, waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen met de vraag of u geïnteresseerd bent om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. Daar gaan wij dus ook discreet mee op. Bescherming van uw Privacy is ons heel wat waard.

Wat is onze doelstelling om uw persoonsgegevens te verzamelen?

Flair Recruiters verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze P&O dienstverlening, HR-Management, waaronder arbeidsbemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Raadpleging van de Database met Persoonsgegevens van het UWV in geheel Nederland.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
a) u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert een Whatsapp-bericht of een E-mailbericht)
b) u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zichzelf daarvoor heeft aangemeld.
c) uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, Social Media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
d) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren samen met onze twee Back Officen
e) onze re-integratieverplichtingen (via onze Back Officen) na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. (Social Return)
f) een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
g) ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening, de werving & selectie en het volledige traject daarna, waarna u als kandidaat kan worden voorgesteld voor een functie bij één van onze opdrachtgevers voor een passende baan, tenslotte de definitieve plaatsing, uw plaatsing
h) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding, testen zoals het maken van een toets en bij evaluatiegesprekken
i) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, tevens gaat het ook vaak om het geven van een terugkoppeling van uw gegevens met de fiscus of met het UWV, of met een locale Gemeentelijke Bijstandsafdeling c.q. een Budgetafdeling
j) kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
k) subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen, een mobiliteisbonus, of het aanvragen van een proefplaatsing via het UWV voor potentiële werknemer medewerkers
l) als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, via Paspoorten en/of ID-Kaarten, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Met name over uw arbeidsverleden en opvolgend werkgeverschap.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij (online) inschrijving:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht, uw geboorteplaats
• curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages, werkervaring en getuigschriften
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, scripties etc.,
• pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis, informatie via Social Media

Op het moment dat u voor Flair Recruiters kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt/ alle gegevens worden verwerkt via onze Back Officen:
• uw nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, burgelijke staat, werkvergunning:
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, bijvoorbeeld via de Arbodiensten, te weten via Acture of via Profcare
• daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze Back Officen, onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Denk hierbij aan een Derdenbeslag.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hiervoor genoemd bij “Wat is de doelstelling om uw gegevens te verzamelen?”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flair Recruiters heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Conform de nieuwe regels onder de nieuwe AVG die per 25 mei 2018 in Nederland en in de gehele EU geldt

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Flair Recruiters heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Flair Recruiters heeft gewerkt. U krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Daarom is het altijd belangrijk om een verhuizing schriftelijk aan Flair Recruiters te melden.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door het Uploaden van uw gegevens via onze website en het op die manier aan ons kenbaar maken.

U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Flair Recruiters.

Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s).

In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Flair Recruiters onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor voor of via Flair Recruiters werkt/hebt gewerkt?

Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flair Recruiters.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via een e-mailbericht, Whatsappbericht of via het Uploaden van uw wensen via onze Website.

U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Flair Recruiters. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving.

Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor ons onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Flair Recruiters verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Flair Recruiters kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Flair Recruiters entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers zoals onze Back Officen) die namens ons diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Flair Recruiters hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. (Derdenbeslag)

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flair Recruiters heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd onder de nieuwe AVG wetgeving.

Wat zijn verder uw rechten?

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Indien u over een eigen account via onze Back Officen beschikt, hebt u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen en eventueel op uw verzoek laten wijzigen.

.Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij één van onze Back Officen

Voor overige relaties
U heeft recht op inzage en wijziging van uw geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij één van onze Back Officen of rechtstreeks online uw verzoek aan Flair Recruiters richten dan regelen wij dat voor u.

Beveiliging

Flair Recruiters doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flair Recruiters met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) Datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons of onze Back Officen, dan kunt u schriftelijk online contact opnemen met uw contactpersoon via Flair Recruiters of via één van de 2 Back Officen die u tewerk gesteld hebben. Is er sprake van een (vermoeden van) een Datalek, dan verzoeken wij u dit direct online te melden bij Flair Recruiters of via onze Back Offices, dit kan via Info@Flairoffice.nl t.a.v. Mr. B.G.H. Lubliek LLM, met een korte toelichting dan nemen wij contact met u op.

Aanpassingen & Wijzigingen

Flair Recruiters kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Flair Recruiters op www.flairrecruiters.eu.  Arnhem, Januari 2024