De WAB per 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers & ook in 2024!

De WAB per 1 Januari 2020  & in 2024  |   Wet Arbeidsmarkt in Balans

1. Wat houdt de WAB in? De afkorting staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De belangrijkste maatregelen zijn:

Transitievergoeding vanaf dag 1

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ontslagrecht – cumulatiegrond

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De (flex)medewerker kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Ketenregeling – 3 contracten in 3 jaar

 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (zgn. ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Oproepcontracten – meer bescherming oproepkrachten

Alle oproepcontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd geldt:

 • De (flex)medewerker heeft voor iedere periode waarin hij/zij minder dan 3 uur werkt, recht op loon waarop hij/zij aanspraak zou hebben als hij/zij 3 uur zou hebben gewerkt.
 • De (flex)medewerker kan niet worden verplicht om gehoor te geven aan een oproep, indien de oproep met tijdstippen waarop moet worden gewerkt niet ten minste 4 (kalender)dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch aan de (flex)medewerker bekend worden gemaakt.
 • Als de werkgever de oproep binnen 4 (kalender)dagen voor aanvang van de arbeid schriftelijk of elektronisch deels of volledig intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loon waarop hij/zij aanspraak zou hebben indien hij/zij de arbeid zou hebben verricht.
 • De werkgever moet de (flex)medewerker na 12 maanden en uiterlijk in de 13e maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang zonder uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Premiedifferentatie WW – verschil in premie tussen flexibel en vast.

Met ingang van de WAB bepaalt het soort contract de WW-premie en niet de sector!

Lage premie:
Voor contracten met een vaste omvang en onbepaalde tijd.

Hoge premie (+5% extra premie):
Voor contracten bepaalde tijd, variabele omvang (o.a. oproepcontracten, min/max contracten).

De hoge premie kan met ook terugwerkende kracht bepaald worden:

 • Contracten onbepaalde tijd die binnen 5 maanden worden opgezegd.
 • Binnen een kalenderjaar 30% meer uren dan overeengekomen.
 • Een (flex)medewerker krijgt binnen jaar na aanvang contract een ww-uitkering .

Payrolling – gelijke rechtspositie en beloning payrollkrachten

(Flex)medewerker die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Tevens krijgen zij een vergelijkbaar pensioen.
De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

2. Wat is de ingangsdatum van de WAB?

De ingangsdatum WAB is 1 januari 2020 en geldt ook in 2024!

3. Wanneer is er sprake van uitzenden of payroll?

Er is sprake van uitzenden als de uitzendwerkgever de allocatiefunctie heeft,

&

Er is geen sprake van exclusieve terbeschikkingstelling oftewel de uitzendwerkgever heeft geen toestemming nodig om de (flex)medewerker elders te plaatsen.

Voldoet de uitzendwerkgever niet aan beide criteria, dan is er sprake van payroll. Dus is het een cumulatieve eis waaraan moet worden voldaan.

4. Wat is allocatiefunctie?

Er is sprake van een allocatiefunctie als de uitzendwerkgever een actieve rol heeft bij het elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid door actieve werving van de flexmedewerker en  actieve werving van inleners waarbij de uitzendwerkgever de flexmedewerker vervolgens, na actieve bemiddeling, ter beschikking stelt aan de inlener of verschillende inleners.

Indicaties allocatiefunctie:

 • Zelf verworven en geselecteerd (plaatsing vacature, actief benaderen van potentiële (flex)medewerkers en inleners)
 • Geen of nauwelijks bemoeienis van een derde bij de werving en selectie
 • De (flex)medewerker mag niet eerder in dienst zijn geweest bij de inlener; zogenaamde “draaideurconstructie”
 • Voorzien van tijdelijke vraag bij piek/ziek
 • Inrichting organisatie van juridische werkgever, denk hierbij aan intercedentes, vacaturesite

5. Wat betekent exclusieve terbeschikking stelling?

Er is sprake van exclusieve terbeschikkingstelling als de juridische werkgever de (flex)medewerker alleen bij die ene inlener ter beschikking mag stellen en niet bij andere inleners zonder toestemming van de derde (lees: die ene inlener).

Indicaties exclusieve terbeschikkingstelling:

 • Afspraken tussen de juridische werkgever en de inlener (al dan niet schriftelijk)
 • De (flex)medewerker is verteld dat hij/zij alleen maar bij die betreffende inlener mag werken
 • Duur van de terbeschikkingstelling (zie ook de cao’s van of NBBU of ABU i.v.m. de verschillende rechtsposities)
 • Of de (flex)medewerker met de inlener praktische afspraken moet maken, zoals arbeidsvoorwaarden, vakantie
 • De inlener heeft bemoeienis met het personeelsbeleid, denk aan het voeren van een functioneringsgesprek

6. Wat betekent voor intermediairs de WAB m.b.t. de samenwerking met de Back Office van Flair Recruiters?

Niets! De Back Office van Flair Recruiters is dé enige Backoffice dienstverlener die haar diensten exclusief aanbiedt aan personeelsintermediairs. Deze heeft een actieve rol in de samenwerking met de aangesloten intermediairs. Alle (flex)medewerkers zijn tewerkgesteld middels vraag en aanbod samen te brengen (alloceren) en is er geen sprake van exclusiviteit.
De nieuwe wet zal hierdoor geen invloed hebben op de dienstverlening van die Back Office.

Wil je graag meer weten over de Backoffice Services van Flair Recruiters? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier via www.flairrecruiters.eu/inschrijven in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wil weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van de Backoffice Services, ons nummer is 026 446 32 81.

7. Uitzendovereenkomst of Payrollovereenkomst?

Onze Back Office toetst in samenwerking met de intermediair Flair Recruiters zeer zorgvuldig voorafgaand aan de tewerkstelling of er sprake is van een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst.
Alle (flex)medewerker van de Back Office worden middels een uitzendovereenkomst ter beschikking gesteld, via de bemiddeling van Flair Recruiters.

8. Ik wil graag zelf werkgever zijn en toch gebruik maken van de dienstverlening van de Back Office van Flair Recruiters. Kan dat?

Jazeker! Onze Back Office kent sinds jaar en dag, naast de dienstverlening “Het juridische werkgeverschap uit handen geven”, ook de zgn. InServices dienstverlening. Hierbij wordt alleen de loonadministratie overgenomen en blijft het juridisch werkgeverschap bij de intermediair, in casu de oorspronkelijke werkgever.

Wil je graag meer weten over de InServices dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wil weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van de InServices dienstverlening.

9. Wat betekent de WAB voor de kostprijs van de Back Office?

Het inzetten van flex wordt duurder, daar ontkomen we niet aan.
Er zijn een aantal aspecten uit de WAB die invloed hebben op de kostprijs. Eén daarvan is de WW premie. Daarnaast heeft de afschaffing sectorverloning ook een grote invloed.

Afschaffing sectorverloning:
De uitzendondernemingen zijn ingedeeld in Premiesectorfonds 52. Jarenlang hebben uitzendondernemingen gebruik kunnen maken van een andere vaksector-indeling dan sector 52. De premies hiervoor zijn beduidend lager. Dat was ook de reden om een vaksector aan te vragen. Hier komt een einde aan.

Per 1 januari 2020 is dat niet meer mogelijk en vallen alle uitzenders in sector 52.

WW premie

Met ingang (per 1 januari 2020) van de WAB bepaalt het soort contract de WW-premie en niet de sector.

Lage premie:
Voor contracten met een vaste omvang en onbepaalde tijd.

Hoge premie (+5% extra premie):
Voor contracten bepaalde tijd, variabele omvang (o.a. oproepcontracten, min/max contracten).

De hoge premie kan ook met terugwerkende kracht bepaald worden:

 • Contracten onbepaalde tijd die binnen 5 maanden worden opgezegd.
 • Binnen een kalenderjaar >30% meer uren dan overeengekomen.
 • Een (flex)medewerker krijgt binnen jaar na aanvang contract een ww-uitkering.

10. Moet ik bij intrede van WAB zelf juridisch werkgever worden?

Nee, dat is zeker niet noodzakelijk. Er zijn voldoende mogelijkheden om het juridische werkgeverschap uit te besteden. Flair Recruiters heeft samen met haar Back Office een actieve rol bij het alloceren van de (flex)medewerker.

11. Ik ben een werkgever en wil met de WAB gebruik maken van de services van de Back Office van Flair Recruiters. Kan dat?

Jazeker! Wil je graag meer weten over de Backoffice Services en InServices dienstverlening van de Back Office? Neem dan gerust contact met ons op! Vul het contactformulier (*) in of bel ons even en we vertellen je graag alles dat je wilt weten over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van onze Backoffice Services en InServices dienstverlening.

(*) Reageren kan via www.flairrecruiters.eu/inschrijven telefonisch 026 446 32 81 of mobiel 06 265 41 459.

Bezoekadres Flair Recruiters, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem – Uitsluitend op afspraak.

Reacties zijn gesloten.