Ervaren Toezichthouders / Bestekschrijver Wegenbouw (5x) M/V

Site flairvacatures https://www.flairrecruiters.eu

Voor de Provincie Gelderland | Locaties Arnhem & Projectlocaties

Deze vacature is thans gesloten. Kandidaten kunnen altijd hun CV vrijblijvend mailen naar info@flairoffice.nl i.v.m. onze regelmatige vraag naar professionals. Surf naar LinkedIn via Flair Recruiters  voor actuele vacatures!

MTS ‘er  Weg & Waterbouw
Provincie Gelderland | Locaties Arnhem & Projectlocaties

Algemene informatie

Referentienummer: 013513 2016 2410.657 Flair Recruiters HTI&O Personnel
Functietitel
Ervaren toezichthouder / bestekschrijver Wegenbouw (5x)
Standplaats Arnhem, daarnaast diverse projectlocaties
Startdatum 01-01-2017
Einddatum 30-06-2017
Optie tot verlenging 2 maal een periode van 6 maanden
Uren per week 40

Vacature-omschrijving
De afdeling Uitvoering Werken van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de instandhouding van haar wegeninfrastructuur en de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op dit gebied. Dit varieert van groot onderhoud en reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

De afdeling bestaat uit drie teams : Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.
ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Deze vacature-opdracht betreft de inzet van vijf (5) ervaren toezichthouders / bestekschrijvers Wegenbouw voor de in deze aanvraag beschreven activiteiten en maatregelen vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2016, met de mogelijkheid van verlenging van de termijn voor de duur van maximaal twee (2) maal een periode van zes (6) maanden, voor maximaal 40 uren per week.

Je werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, die gevestigd is in het gebouw Marktstate in Arnhem. Tijdens de uitvoering van projecten zal een groot deel van de werkzaamheden op andere (project-)locaties van de provincie Gelderland worden verricht.

Nacht- en weekendwerk
Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschoven werktijden en overwerk. Bij verschoven werktijden worden op werkdagen de werkzaamheden buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur – 18.00 uur uitgevoerd in plaats van er binnen. Van overwerk is sprake als je werkzaamheden moet verrichten buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur – 18.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt is.

Verschoven werktijd
De werkzaamheden zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde tarief, verhoogd met 25% = 125%.

Overwerk
De werkzaamheden zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:
– Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 uur -18:00 uur: basisloon = 100%
– Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07:30 uur en 18:00 uur -20:00 uur basisloon + 25% = 125%
– Werkzaamheden op werkdagen tussen 20.00 uur en 05.30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen) basisloon + 50% = 150%

Extra’s
De toezichthouder moet beschikken over:
– veiligheidsschoenen;
– lap-top met mobiel internet, Windows en Office (KPD wordt door de provincie geleverd);
– mobiele telefoon met camera;
– auto;
De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/vest met provinciaal logo.

Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Verantwoordelijkheden
De Toezichthouder:
• Is verantwoordelijk voor dagelijks toezicht bij de realisatie van het project; draagt zorg voor de realisatie binnen de kaders van het bestek;
• Neemt, in overleg met de projectleider realisatie, binnen de kaders van het bestek beslissingen;
• Coördineert werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken partijen. Initieert daartoe, in overleg met de projectleider, tijdig bouwvergaderingen en legt verslag daarvan en van de andere vergaderingen;
• Beoordeelt planning, wijze van uitvoering en het evt. kwaliteitsplan van de aannemer;
• Controleert de voortgang van het werk;
• Meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk;
• Keurt (laat keuren) zo nodig, de te leveren en te verwerken materialen. Wint advies in van de kwaliteitsadviseur;
• Beoordeelt en controleert door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider realisatie;
• Neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiele consequenties van zijn beslissingen te overzien;
• Draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen;
• Draagt zorg voor een correcte communicatie en informatieuitwisseling met bedrijven, burgers, politie ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de projectleider;
• Houdt het dagboek bij, waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines, vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd; zodanig dat achteraf een goed beeld (technische en financiële omstandigheden) kan worden gevormd om beslissingen te nemen;
• Stelt weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van afrekening samen;
• Controleert mede de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties.

De Bestekschrijver:
• Het schrijven van RAW-bestekken overeenkomstig de provinciale standaarden zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen;
• Werkzaamheden (bestekschrijven) worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Wegenbouw aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht.

Eisen
Beschikbaarheid
Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 voor maximaal 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de sollicitatieprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de vacature-aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen
1. Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden.

2. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB.

3. Daarnaast dient je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld “toelichting” in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting.

4. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw (afgerond met een diploma), of een afgeronde vergelijkbare opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar.

6. Je beschikt aantoonbaar over minimaal vijf (5) jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2006-2016) als zelfstandig toezichthouder binnen de wegenbouw. Bij de beoordeling van de relevantie spelen omvang, complexiteit en type projecten een belangrijke rol. Geef een toelichting (beschrijving) hoe je denkt aan de gevraagde 5 jaar aantoonbare ervaring in deze eis te voldoen.

7. Je beschikt aantoonbaar over relevante ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met betrekking tot het schrijven van bestekken volgens de RAW systematiek. Bij de beoordeling van de relevantie spelen omvang, complexiteit en type projecten een belangrijke rol. Geef een toelichting (beschrijving) hoe je denkt aan de gevraagde aantoonbare ervaring in deze eis te voldoen.

8. Je beschikt aantoonbaar over actuele kennis op het gebied van: – UAV – RAW – Arbo – VCA – CROW publicatie 96 A/B Geef in uw toelichting per item aan over welke actuele kennis u beschikt en hoe deze kennis actueel is gehouden. Graag ook eventueel gevolgde opleidingen/cursussen hier vermelden.

Gunningscriteria Kwaliteit & score
40 %
Je hebt aantoonbaar ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Je kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit de ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen blijkt (10 punten)

Je kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit de ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen blijkt (6 punten) Je kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit de ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen blijkt (4 punten) Je kan geen project/opdracht beschrijven waaruit de ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen blijkt (0 punten).

40 %
Je hebt ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden, waarbij het managen van de omgeving en de omgang met diverse partijen met tegengestelde belangen een beroep hebben gedaan op de communicatieve vaardigheden en de stressbestendigheid van de kandidaat, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden (10 punten) Je hebt 2 tot 3 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden (6 punten) Je hebt 1 tot 2 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden (4 punten) Je hebt < 1 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden (0 punten).

10 %
Je hebt aantoonbaar ervaring met werken in, qua werkwijze, vergelijkbare organisaties, als opdrachtgever en directie UAV intern. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in vergelijkbare organisaties, als opdrachtgever en directie UAV intern (10 punten) Je hebt 2 tot 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in vergelijkbare organisaties, als opdrachtgever en directie UAV intern (6 punten) Je hebt 1 tot 2 jaar aantoonbare ervaring met werken in vergelijkbare organisaties, als opdrachtgever en directie UAV intern (4 punten) Je hebt < 1 jaar aantoonbare ervaring met werken in vergelijkbare organisaties, als opdrachtgever en directie UAV intern (0 punten).

10 %
Je hebt kennis van en ervaring met het werken met VISI, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel kennis heeft van en ervaring hebt met VISI 10 punten. Voldoende ervaring 6 punten. Weinig ervaring 2 punten en geen ervaring 0 punten.
Competenties te toetsen in interviewfase
Beschrijving (uitleg)

Je bent verder een stevige persoonlijkheid die verstand heeft van de inhoud van een GWW-project en snel (vooraf) doorziet waar knelpunten en aandachtspunten liggen en daar ook op kan acteren. Bij het aansturen en corrigeren van aannemers ben je pro-actief en daadkrachtig. Verder ben je klantvriendelijk en oplossingsgericht binnen zijn verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je zelfstandig, maar kan goed overweg met aanwijzingen en instructies door een projectleider op afstand.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Flexibel gedrag
2. Resultaatgerichtheid
3. Communiceren
4. Zorg voor kwaliteit
5. Omgevingsbewustzijn

Je wordt per competentie beoordeeld. Als je aan de competentie voldoet, krijgt je de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:
• Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
• Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
• Voldoet omvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Interviewfase
De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen je op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties.
Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week en de betreffende competentie.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als je in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.
Opleidingen en diploma’s
Indien bij de (sub) gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dien je een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de je cv.

Social Return
De Provincie kent een aantal organisatiedoelstellingen, één daarvan is het bijdragen aan Social Return. Onder Social Return wordt verstaan: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Op deze manier leveren opdrachtnemers een bijdrage ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan: alle kandidaten uit de Participatiewet, WW, WIA/WAO, WAJONG of WSW en/of jongeren zonder startkwalificatie of nog in opleiding op een BBL of BOL plek.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze opdrachtnemers zich inspannen om hier aan bij te dragen. Na de gunning zal er een gesprek plaatsvinden tussen opdrachtnemer en Coördinator Social Return van de provincie Gelderland.

Interesse en solliciteren?
Reageren kan tot en met 30 oktober 2016
Door het insturen van je cv naar info@flairoffice.nl t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter, plus een korte motivatiebrief en een reactie op de functie-eisen, gunningscriteria en de score, waaruit blijkt dat je aan de gestelde eisen kunt voldoen, onder vermelding van het
Referentienummer: 013513 2016 2410.657 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contact informatie
Judith Jansen Consultant & Recruiter
Contact telefoon: 02681422281
Contact email: Info@flairoffice.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar Info@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.